Protfolio มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2560

เด็กชายญาณพัฒน์ ชูแสง

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง สัตว์ป่าสงวน
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายพรเทพ ขุนเลขวัฒน์

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง อาหารไทย 4 ภาค
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายประพัฒน์พงศ์ บัวทอง

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง ปลาน้ำจืด
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายวิชยุตม์ มณีบุญยัง

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง ปลาน้ำเค็ม
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร

เด็กชายชินภัทร นครชาตรี

ผลงานการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น
เรื่อง
เหตุผลที่ทำ
ประโยชน์ได้อะไร